Algemene voorwaarden

1) Energiekantoor.nl is een inkoopcollectief voor gas en stroom voor particuliere gebruikers alsmede zakelijke gebruikers (hierna: gebruikers). Energiekantoor.nl bemiddelt bij de totstandkoming van een leveringscontract tussen enerzijds energieleveranciers en anderzijds gebruikers. Gebruikers nemen op eigen verantwoordelijkheid deel, of maken gebruik van informatie van Energiekantoor.nl. Er zijn geen deelnamekosten en informatie wordt vrijblijvend verstrekt, dat wil zeggen, het is de vrije keuze van een gebruiker om deel te nemen en zich te baseren op informatie van Energiekantoor.nl

2) Het is belangrijk dat u deze algemene voorwaarden zorgvuldig leest. De algemene voorwaarden van de door u gekozen energieleverancier zijn van toepassing op de diensten van de energieleverancier. Wij adviseren u deze algemene voorwaarden goed te lezen.

3) Energiekantoor.nl is geen partij bij de overeenkomst tussen een gebruiker en een energieleverancier. Energiekantoor.nl bemiddelt slechts bij de totstandkoming van een leveringsovereenkomst. Daarnaast levert Energiekantoor.nl service voor de gebruikers. De service bestaat uit het bemiddelen bij, het oplossen van problemen, hulp bij vragen en uitleg over de energiemarkt.

4) Energiekantoor.nl heeft een persoonlijke mening over de energiemarkt. Als het voordeel kan bieden een leveringsovereenkomst te wijzigen in een leverings-overeenkomst met een bepaalde contractduur, dan zal Energiekantoor.nl alle gebruikers individueel informeren en toestemming vragen tenzij de gebruikers daar al vooraf akkoord voor hebben gegeven.

5) Energiekantoor.nl behandelt alle gegevens van de gebruikers vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt door Energiekantoor.nl voor het gebruik van de service aan haar gebruikers. Energiekantoor.nl heeft een inspanningsverplichting een optimaal resultaat te halen. Energiekantoor.nl garandeert niet dat een door een gebruiker beoogd resultaat wordt behaald.

6) Energiekantoor.nl krijgt van de energieleveranciers een vergoeding voor administratie en organisatiekosten. Voor de gebruiker zijn er geen (verborgen) kosten. De gebruiker ontvangt door deelname aan Energiekantoor.nl een extra korting die of verwerkt is in de tarieven van de energieleverancier die gelden voor de gebruikers van Energiekantoor.nl.of tot uiting komt in extra mogelijkheden binnen de afgesproken voorwaarden met de energieleverancier die op dat moment levert.

7) Energiekantoor.nl is geen partij bij de leveringsovereenkomst tussen gebruiker en energieleverancier. Energiekantoor.nl is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor handelingen of nalaten van zowel gebruiker als energieleverancier. De rechten en verplichtingen van de energieleverancier en de gebruiker volgen uit de tussen die partijen te sluiten overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. Energiekantoor.nl is niet aansprakelijk voor enige directe- of indirecte schade geleden door gebruikers of energieleveranciers. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een gebruiker een leveringsovereenkomst af te sluiten via bemiddeling van Energiekantoor.nl

8) Op de relatie tussen de gebruiker en Energiekantoor.nl is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen, die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen als het zakelijke aansluitingen betreft bij uitsluiting van andere rechtbanken uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Utrecht. Voor alle particuliere aansluitingen geldt dat deelnemers geschillen kunnen voorleggen aan de rechtbank het dichtst bij hun eigen woonplaats.