Privacyverklaring

Inleiding

Energiekantoor.nl verwerkt persoonsgegevens. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Energiekantoor.nl over bepaalde gegevens van u. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Energiekantoor.nl verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij zien graag dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Energiekantoor.nl gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien uw privacy, door (onder andere) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

 

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Energiekantoor.nl  

Verwerking
Energiekantoor.nl verwerkt de door (potentiële) deelnemers verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites van Energiekantoor.nl, waaronder www.energiekantoor.nl. De gegevensverwerking is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1428930/201005181830. Hieronder leest u meer over hoe we met de persoonsgegevens en data omgaan.

 

1. Wanneer verzamelt Energiekantoor.nl persoonsgegevens?
Energiekantoor.nl verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Energiekantoor.nl?
Wanneer u deelnemer wordt van Energiekantoor.nl verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Energiekantoor.nl ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van energie en gas, zoals uw energie- en gasverbruik, en de zwaarte van uw gas- en stroomaansluiting.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan Energiekantoor.nl aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor u bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Op het moment dat een ondertekende aanvraag voor een leveringsovereenkomst wordt ontvangen of een overeenkomst wordt verlengd, worden u gegevens verstrekt aan onze energieleverancier.

 

3. Waarom verzamelt Energiekantoor.nl persoonsgegevens?
Energiekantoor.nl verzamelt persoonsgegevens voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten in de relatie tussen de deelnemer van Energiekantoor.nl en de energieleverancier.
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • (direct) marketing doeleinden
  • het optimaliseren van de werking van de website
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

4. Uw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet
U kunt kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door Energiekantoor.nl worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u telefonisch of per e-mail aanbieden. Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kun u dit via het e-mailadres privacy@energiekantoor.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij u sturen, kunt u zich ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail. Let wel: voor specifieke informatie over uw contract, zoals bevestiging van uw aanvraag, kunt u zich niet afmelden.

Energiekantoor.nl bewaart uw gegevens gedurende contractperiode, en 3 jaar na afloop daarvan uitsluitend voor onze eigen marketingdoeleinden. U mag ons vragen om uw deelname gegevens uit de database te wissen, dit kan echter pas na afloop van het contract. Uw contract kunt u alleen opzeggen bij de energieleverancier, dan wel laten opzeggen bij overstap naar een nieuwe energieleverancier.

 

5. Hoe beveiligd Energiekantoor.nl persoonsgegevens?

Beveiliging
Energiekantoor.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Een zeer beperkt aantal medewerkers van Energiekantoor.nl heeft toegang tot uw persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

 

Bewaren
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

 

Derden/ verwerkers
Energiekantoor.nl schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dat als ‘verwerker’ voor Energiekantoor.nl. De betreffende verwerker ontvangt van Energiekantoor.nl alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

7. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek heeft geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Energiekantoor.nl via privacy@energiekantoor.nl  Vermeld in deze e-mail u naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan privacy@energiekantoor.nl , via 020-205 5555 of via het contactformulier op de website.

Wijziging van de Privacyverklaring
Energiekantoor.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.