Disclaimer

De website van Energiekantoor.nl in zijn totaliteit , behalve sommige links, zijn exclusief. Energiekantoor.nl is eigenaar van deze website. Het is ten strengste verboden om de site of gedeelte(s) en of pagina’s en beeldmerken daarvan openbaar te maken, te kopiëren en of te reproduceren. Energiekantoor.nl moet uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven om onderdelen ,gedeelte(s) en of pagina’s en beeldmerken van deze site te gebruiken voor publicatie en / of commerciële en non commerciële doeleinden.

De informatie met betrekking tot alle diensten en eventuele producten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, en geschiktheid.

Energiekantoor.nl draagt zorg voor een zo groot mogelijk waarheidsgetrouwe en actuele weergave van de gebruikte gegevens. Energiekantoor.nl draagt zorg voor de website en garandeert dat alle diensten aangeboden via de elektronische weg goed toegankelijk zijn.

Energiekantoor.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving op de website te veranderen. Komen er toch onjuistheden in de gegevens voor of is de informatie niet meer actueel; Energiekantoor.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Energiekantoor.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Energiekantoor.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op de Energiekantoor.nl website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het domein van Energiekantoor.nl. Energiekantoor.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar of waarvan met een hyperlink wordt verwezen buiten het domein van Energiekantoor.nl.

Energiekantoor.nl houdt zich niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van Energiekantoor.nl.